شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت سهامي خدمات مهندسي برق (مشانير)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/01/10 مصوبه هيات وزيران  
1382/03/11 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1382/05/05 متن نهايي اساسنامه  
<<< عناوين مرتبط >>>
تذكر در خصوص رعايت روند قانوني تصويب اساسنامه ها  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-