شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان حسابرسي (شركت مادرتخصصي)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/12/04 مصوبه هيات وزيران  
1382/02/07 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1382/03/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1382/04/04 متن نهايي اساسنامه  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1382/04/04 ايراد رئيس مجلس  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-