شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/12/10 مصوبه هيات وزيران  
1383/02/05 جدول تطبيقي  
1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1383/03/30 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-