شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/12/07 مصوبه هيات وزيران  
1382/01/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1382/02/02 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-