شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه الكترونيك

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/03/04 مصوبه هيات وزيران  
1379/03/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1379/03/29 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-