شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/03/16 مصوبه هيات وزيران  
1380/03/31 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1380/04/12 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-