شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/02/16 مصوبه هيات وزيران  
1380/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1380/04/05 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-