شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/12/07 مصوبه هيات وزيران  
1382/01/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 85 - 139
1382/01/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 139
1382/03/20 متن نهايي اساسنامه  
<<< عناوين مرتبط >>>
تذكر در خصوص رعايت روند قانوني تصويب اساسنامه ها  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-