شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/04/08 مصوبه هيات وزيران  
1382/05/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1382/06/04 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-