شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه ماده (15) اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/06/11 مصوبه هيات وزيران  
1378/03/20 نامه شوراي نگهبان  
1378/05/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1378/06/02 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-