شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختماني ورزشي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/08/13 مصوبه هيات وزيران  
1377/09/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1377/09/21 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-