شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت پخش فرآورده‌هاي پزشكي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/03/09 مصوبه هيات وزيران  
1378/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1378/06/28 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-