شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/07/06 مصوبه هيات وزيران  
1382/10/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1382/10/22 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-