شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه صندوق ذخيره بسيجيان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/03/29 مصوبه هيات وزيران  
1381/08/21 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1381/09/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1381/10/15 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-