شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي شيلات ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/10/23 مصوبه هيات وزيران  
1377/12/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1377/12/17 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-