شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت سهامي روزنامه رسمي كشور ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/09/24 مصوبه هيات وزيران  
1381/10/16 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1381/10/17 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1381/10/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1381/11/12 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-