موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
v  >54321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان 1393/09/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم 1393/08/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار 1393/07/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 1393/07/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي 1393/06/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران 1393/05/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت 1393/05/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي (شركت مادر تخصصي 1393/04/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادر تخصصي) 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت (سهامي خاص) 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي سازي 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد انديشه 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد بينالود 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد پرديس 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد پرند 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد تيس 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامشار 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامين 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد سهند 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد صدرا 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد عاليشهر 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد علوي 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد فولادشهر 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد گلبهار 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد مجلسي 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد مهاجران (اميركبير) 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد هشتگرد 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد بهارستان 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) 1393/02/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت بهينه سازي مصرف سوخت 1392/12/26 نظر شوراي نگهبان (ابهام)
اصلاح اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي 1392/12/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي سازي 1392/11/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها 1392/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران 1392/05/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه شركت بهينه سازي مصرف سوخت 1392/05/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه نمونه شركتهاي عمران شهر جديد 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (ابهام)
اصلاح اساسنامه شركت فناوري هاي پيشرفته ايران 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت توسعه كاربرد پرتوها 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت نيروگاههاي اتمي 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران 1392/03/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور 1392/03/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي 1392/02/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق بيمه كشاورزي 1391/11/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 1391/10/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت طراحي و ساخت موتورهوايي 1391/09/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي 1391/07/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون 1391/06/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو 1391/06/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران 1391/05/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركتهاي سهامي آب منطقه اي 1391/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران 1391/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت شهرك هاي كشاورزي 1391/02/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي 1391/02/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت 1391/01/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور 1391/01/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران 1390/08/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق خدمات درماني 1390/07/3 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو 1390/07/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت غني سازي اورانيوم ايران 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت نيروگاههاي اتمي 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي البرز 1390/04/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1389/11/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور(مادر تخصصي) 1389/11/03 نظر شوراي نگهبان (ابهام)
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور 1389/08/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان هدفمند سازي يارانه ها 1389/08/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه برخي از شركت هاي سهامي برق منطقه اي 1389/08/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها 1389/05/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت هاي آب منطقه اي 1389/04/30 نظر شوراي نگهبان (ابهام)
اصلاح اساسنامه بانك توسعه تعاون 1389/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي 1389/02/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري _ صنعتي اروند (آبادان - خرمشهر) 1388/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري _ صنعتي انزلي 1388/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري _ صنعتي ارسباران (جلفا) 1388/12/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان خصوصي سازي 1388/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون 1388/11/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران 1388/11/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) 1388/11/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 1388/10/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي 1388/07/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي 1388/07/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن 1388/04/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه بانك توسعه تعاون 1388/04/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اصلاحيه بند (ك) ماده (6) اساسنامه اصلاحي شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمان‌هاي ورزشي 1388/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران 1387/11/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق ملي محيط‌زيست 1387/08/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان ارتباطات زيرساخت 1387/08/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران 1387/05/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي 1387/04/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان فضايي ايران 1387/04/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك 1387/04/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران 1387/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 480  
v  >54321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-