شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح ماده (6) اساسنامه اصلاحي شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاك كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/04/12 مصوبه هيات وزيران  
1381/05/08 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1381/05/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1381/05/29 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-