شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت مادرتخصصي صنايع دفاع

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/05/30 مصوبه هيات وزيران  
1381/09/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 110
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-