شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه سازمان تحقيقات منابع آب (تماب)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/01/31 مصوبه هيات وزيران  
1379/02/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1379/02/31 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-