شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت دولتي پست بانك

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/11/13 مصوبه هيات وزيران  
1382/01/24 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1382/06/05 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1382/06/11 جدول تطبيقي  
1382/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1382/08/06 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-