شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/11/29 مصوبه هيات وزيران  
1383/01/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1383/02/02 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-