شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح تبصره (2) ماده (13) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/08/26 مصوبه هيات وزيران  
1381/09/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1381/09/30 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-