شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/08/16 مصوبه هيات وزيران  
1380/09/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1380/10/02 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-