شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه ماده (11) اساسنامه شركت توسعه صنايع پزشكي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/02/04 مصوبه هيات وزيران  
1381/02/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1381/03/04 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-