شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/07/25 مصوبه هيات وزيران  
1378/08/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1378/08/26 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-