شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت ملي نفت ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/06/13 مصوبه هيات وزيران  
1379/07/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-