موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي 1389/02/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري _ صنعتي اروند (آبادان - خرمشهر) 1388/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري _ صنعتي انزلي 1388/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري _ صنعتي ارسباران (جلفا) 1388/12/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي 1388/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون 1388/11/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران 1388/11/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) 1388/11/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 1388/10/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي 1388/07/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي 1388/07/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن 1388/04/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه بانك توسعه تعاون 1388/04/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اصلاحيه بند (ك) ماده (6) اساسنامه اصلاحي شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمان‌هاي ورزشي 1388/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران 1387/11/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق ملي محيط‌زيست 1387/08/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان ارتباطات زيرساخت 1387/08/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران 1387/05/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي 1387/04/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان فضايي ايران 1387/04/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك 1387/04/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران 1387/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه ماده (6) اساسنامه‌هاي شركت غله و خدمات بازرگاني مناطق (1) الي (11) 1387/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي قطار شهري كشور 1387/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان صنايع هوايي قدس 1386/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
(اساسنامه نمونه شركت‌هاي مستقل دولتي توليد نيروي برق)اساسنامه شركت‌هاي توليد نيروي برق بيستون، سهند، آبادان، سنندج، كرمان، شيروان، دماوند، خليج فارس، سبز بينالود و سبز منجيل 1386/10/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر 1386/09/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت نيروگاههاي اتمي 1386/09/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور 1386/07/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي برق منطقه‌اي خراسان 1386/07/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) 1386/07/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي 1386/07/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي آب و خاك سيستان 1386/07/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور 1386/06/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق احياء و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي_فرهنگي 1386/05/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت (سهام خاص) 1386/04/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي قطار شهري كشور 1386/03/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادرتخصصي) 1386/03/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استان 1386/03/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران 1386/03/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك 1386/02/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر 1386/02/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت نيروگاه‌هاي اتمي 1386/02/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي پالايش و پژوهش خون 1386/02/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه‌هاي شركت‌هاي پسمانداري صنعت هسته‌اي ايران، فراوري اورانيوم و توليد سوخت هسته‌اي ايران، غني‌سازي اورانيوم ايران و اكتشافات و تأمين مواد اوليه صنعت هسته‌اي ايران 1385/12/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران 1385/10/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي قطار شهري كشور 1385/10/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت (سهامي خاص) 1385/09/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن 1385/09/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 1385/09/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ و نقل كشور 1385/07/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي بيمه آسيا 1385/06/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي بيمه البرز 1385/06/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران 1385/06/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي بيمه دانا 1385/06/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه جديد اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران 1385/06/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران 1385/04/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت 1385/01/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران 1384/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه سوخت هسته‌اي ايران 1384/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك 1384/10/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه سوخت هسته‌اي ايران 1384/06/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق احيا و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي - فرهنگي 1384/06/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 1384/06/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان شيلات ايران 1384/05/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران 1384/05/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق ملي محيط‌زيست 1384/05/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت ارتباطات داده‌ها 1384/05/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (سهامي عام) 1384/05/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران 1384/05/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي فرودگاههاي كشور (سهامي خاص) 1384/05/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
شانزده فقره اساسنامه شركت‌هاي آب منطقه‌اي 1384/05/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه برخي از شركت‌هاي سهامي برق منطقه‌اي 1384/05/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان بهره‌وري انرژي ايران (سابا) 1384/05/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) 1384/05/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت‌هاي غله و خدمات بازرگاني مناطق 1 الي 14 1384/04/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان فضايي ايران 1384/04/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه مؤسسه تحقيقات بين‌المللي تاسماهيان درياي خزر 1384/03/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران 1384/03/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور 1384/03/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح ماده (2) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري 1384/03/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن 1384/03/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك (سهامي خاص) 1384/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ و نقل كشور 1384/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك (شركت مادرتخصصي) 1384/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران 1384/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت ملي صنايع پتروشيمي 1384/01/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اصلاحيه اساسنامه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني 1384/01/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه شركت مادرتخصصي دخانيات ايران 1384/01/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه سازمان صنايع دستي ايران 1383/12/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح 1383/12/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي خدمات مهندسي برق (مشانير) 1383/12/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران 1383/11/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران 1383/11/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي 1383/11/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي فرودگاه‌هاي كشور 1383/10/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان 1383/09/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران 1383/09/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا) 1383/09/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي ساختمان سد و تأسيسات آبياري (سابير) 1383/08/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 502  
v  >654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-