عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >19181710987321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 3/91/4882/ش مورخ 1391/11/03 شوراي اسلامي شهر مشهد 1394/02/28 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3/18 صورتجلسه مورخ 1392/4/22شوراي اسلامي شهر همدان 1394/02/28 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 30 آيين‌نامه اجرايي ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم 1393/10/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1، بند 2، بند 3 و تبصره‌هاي آن از قسمت هزينه خدمات ناشي از تفكيك اراضي يا عرصه املاك مصوبه 2185_ 14/ 11 /1387 شوراي اسلامي شهر بهشهر 1393/10/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 8827 /1100/ 35557 مورخ 20 /3 /1388 سازمان تأمين اجتماعي 1393/10/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند ب بخشنامه شماره 1006/60-1392/4/9 و بند الف و ب شماره 16246/92-1392/01/26 و بند 1 بخشنامه شماره 129075/92-1392/5/1 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1393/10/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 15625/ش مورخ 1371/10/14 استانداري آذربايجان غربي 1393/10/28 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك و رديف 1-1 بخشنامه شماره 92/129075 مورخ 1392/5/1 بانك مركزي 1393/10/27 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره نت/3709 مورخ 1381/9/4 بخشنامه شماره 91728/9 مورخ 1391/4/11 بانك مركزي جمهوري اسلامي 1393/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 1498-1390/8/22 و 1500-1390/9/21 هيئت مديره شركت آب منطقه‌اي تهران 1393/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ، بند 7 ماده 37 آيين‌نامه نقل و انتقالات بازيكنان حرفه‌اي فوتبال ايران 1393/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 7/ 5/ 1389 تنظيمي در دفتر استانداري استان كردستان 1393/08/25 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 دويست و چهل و ششمين جلسه شوراي اجرايي بورس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1393/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 10 ماده 24، تبصره 3 ماده 26 و تبصره 2 ماده 47 تعرفه عوارض محلي سال 1393 شوراي اسلامي شهر همدان 1393/08/10 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 13598/ 92/ 200 مورخ 1/ 8 /1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور 1393/07/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 9 از قسمت (الف) اطلاعيه مرحله چهارم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و توافقنامه مورخ 28/ 6/ 1389 مابين سازمان امور مالياتي كشور و كانون سردفتران و دفتر ياران 1393/07/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 تصويب‌نامه شماره 1004-4/ 2/ 1364 و نيز مصوبه شماره 3096- 4/ 2/ 1365 هيئت وزيران 1393/07/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 103/5940 وزارت نيرو 1393/07/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 37 فصل 6 مصوبه شماره 6014/ 91/ش مورخ 22 /12/ 1391 شوراي اسلامي شهر مشهد 1393/07/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 1388/6/2 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 14 آيين‌نامه داخلي كانون سر دفتران و دفتر ياران 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 29-16 و 1-9 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي منطقه 22 تهران مصوب 1390/12/1 كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 25 و 82 آيين دادرسي كار مصوب 1391/11/7 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 16،15،7 بخشنامه شماره 36/363393 مورخ 1387/10/26 دانشگاه آزاد اسلامي 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 265 ش الف د مورخ 1386/01/21 شوراي اسلامي شهر شيراز 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 121606/ت48312/ه مورخ 1392/07/01 هيئت وزيران 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 11،12 و 13-4 مورخ 1392/06/26 شوراي پول و اعتبار 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 400/4/42031 مورخ 1386/03/16 بنياد شهيد و امور ايثارگران 1393/06/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 265/ش الف د مورخ 1386/1/21 شوراي اسلامي شهر شيراز 1393/06/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 ماده 27 تعرفه عوارض محلي سال 1391 مصوب شوراي اسلامي شهر مرند 1393/03/20 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 6684/م/ص مورخ 1390/11/23 وزارت صنعت ، معدن و تجارت 1393/03/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 77 آيين‌نامه اجرايي مدارس 1393/03/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره بند 9 ماده 2 دستوالعمل شماره 140867/71 مورخ 1391/12/19 رياست سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور 1393/03/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند الف بخشنامه شماره 14225/934/م مورخ 1392/1/24 سازمان امور مالياتي كشور 1393/02/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 7308/ش/ق مورخ 1387/12/20شوراي اسلامي شهر قم 1393/02/23 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداران از جنگلها و مراتع 1393/02/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) باشماره ه 153965/ت41498 مورخ 1388/08/03 هيئت وزيران 1393/02/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 951/12372-211 مورخ 1385/4/11 سازمان امور مالياتي كشور 1393/02/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه سيصد و دهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر سبزوار 1393/02/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 3 آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي مورخ 1387/11/27 وزارت امور اقتصاد و دارايي 1393/02/17 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 1391/06/20 هيئت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني تبريز 1393/02/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك مصوبه مورخ 1383/6/11 شوراي اسلامي شهر زرين شهر 1393/02/08 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن رديف 4 دستورالعمل شماره 13750/230/د مورخ 1391/4/17 سازمان اموري مالياتي كشور 1392/12/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 223/27635/د مورخ 1390/8/11 سازمان امور مالياتي كشور 1392/12/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 16373 مورخ 1392/2/11 مدير كل انتخابات وزارت كشور 1392/12/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك مصوبه شماره 30 مورخ 1386/6/18 شوراي اسلامي شهر هيدج 1392/11/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1-5 دستورالعمل شماره 21/98185/د مورخ 1389/12/7 دانشگاه پيام نور 1392/11/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 مصوبه شماره 258323/ت 47138 مورخ 1390/12/28 هيئت وزيران 1392/11/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 8 آيين‌نامه ايجاد، اصلاح ، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها مصوب 1368/2/13 و اصلاحات بعدي 1392/11/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستوالعمل شماره 1/7/2468 مورخ 1390/03/21 اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اردبيل 1392/11/07 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 942  
v  >19181710987321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-