شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند "ب" قسمت مصوبات صورتجلسه شماره 26 مورخ 1392/9/12 شوراي اسلامي شهر استهبان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/01/26 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/03/16 گزارش کارشناسی  
1396/04/11 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/04/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1396/10/27 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-