موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اصلاحيه ماده (7) اساسنامه سازمان گسترش مالكيت واحدهاي توليدي 1375/03/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت كشتيراني مشترك ايران و پاكستان 1375/03/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) 1374/12/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ايران 1374/11/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح آيين‌نامه نحوه اداره صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصت‌هاي شغلي و اساسنامه مربوط به آن 1374/08/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران 1374/08/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار (سهامي خاص) 1374/07/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت خدمات هوايي كشور (آسمان) 1374/05/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه‌هاي شركت‌هاي «حمل‌ونقل جمهوري اسلامي ايران» و «حمل‌ونقل بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران» 1374/05/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني 1374/02/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاريهاي خارجي ايران 1373/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان 1373/10/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تاسيسات ساختمانهاي ورزشي 1373/08/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان جهاد استان 1373/08/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان كشاورزي استان 1373/08/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي خاص خدمات حمايتي كشاورزي 1373/05/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مهندسي فرودگاه‌هاي كشور 1373/04/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار 1373/04/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم 1373/04/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي كيش 1373/04/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران 1373/03/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه اصلاحي شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاك كشور 1372/08/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي طيور كشور 1372/07/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي آب استان زنجان 1371/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1371/12/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه مركز سنجش از دور ايران 1371/06/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران 1371/06/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي تهيه، توليد و توزيع علوفه 1371/06/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت حمل‌ونقل جاده‌اي يخچال‌دار جمهوري اسلامي ايران 1371/06/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت حمل و نقل بين المللي جمهوري اسلامي ايران 1371/06/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح تبصره (3) ماده (21) و مواد (28) و (29) اساسنامه شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) مصوب سال 1347 1370/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور 1370/07/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان عمران سيستان 1370/04/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي خاص پايانه‌هاي عمومي وسايل نقليه باربري 1369/09/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1369/09/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مهندسي فرودگاههاي كشور (سهامي خاص) 1369/09/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي بيمه آسيا 1369/08/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي بيمه البرز 1369/08/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران 1369/08/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي بيمه دانا 1369/08/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان چاي كشور 1369/08/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق تعاون 1369/07/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 542  
v  >654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-