شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه مركز سنجش از دور ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1371/05/25 مصوبه هيات وزيران  
1371/06/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1371/06/31 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-