شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت سهامي خاص خدمات حمايتي كشاورزي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1373/04/19 مصوبه هيات وزيران  
1373/05/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1373/05/19 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-