شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت سرمايه‌گذاريهاي خارجي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1373/10/07 مصوبه هيات وزيران  
1373/10/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 139
1373/11/05 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1373/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1373/12/01 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-