شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه كتابخانه منطقه‌اي علوم و تكنولوژي (فناوري)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/03/17 مصوبه هيات وزيران  
1377/03/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1377/04/16 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-