شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه صندوق تعاون

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1368/12/23 مصوبه هيات وزيران  
1369/07/04 نامه شوراي نگهبان  
1369/07/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1369/07/13 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-