شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت كشتيراني مشترك ايران و پاكستان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1374/11/08 مصوبه هيات وزيران  
1374/11/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 15
1374/12/09 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1375/03/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1375/03/13 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-