شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت سهامي آب استان كردستان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/12/22 مصوبه هيات وزيران  
1375/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1376/01/11 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-