شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت سهامي خاص پايانه‌هاي عمومي وسايل نقليه باربري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1368/11/15 مصوبه هيات وزيران  
1369/07/04 نامه شوراي نگهبان  
1369/07/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1369/07/15 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1369/08/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 85
1369/09/18 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1369/09/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1369/10/01 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-