شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت سهامي طيور كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1372/05/13 مصوبه هيات وزيران  
1372/07/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1372/07/12 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-