شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح تبصره (3) ماده (21) و مواد (28) و (29) اساسنامه شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) مصوب سال 1347

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1370/11/16 مصوبه هيات وزيران  
1370/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1370/12/17 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-