شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه اصلاحي شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاك كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1372/07/07 مصوبه هيات وزيران  
1372/08/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1372/08/09 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-