شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان عمران سيستان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1370/04/09 مصوبه هيات وزيران  
1370/04/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1370/04/29 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-