شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه ماده (7) اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/03/13 مصوبه هيات وزيران  
1375/03/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-