شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت سهامي بيمه دانا

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1376/03/07 مصوبه هيات وزيران  
1376/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1376/04/15 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-