شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1373/02/21 مصوبه هيات وزيران  
1373/03/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1373/03/31 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-