موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >111098765321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اصلاحيه اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت (سهام خاص) 1386/04/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي قطار شهري كشور 1386/03/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادرتخصصي) 1386/03/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استان 1386/03/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران 1386/03/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك 1386/02/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر 1386/02/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت نيروگاه‌هاي اتمي 1386/02/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي پالايش و پژوهش خون 1386/02/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه‌هاي شركت‌هاي پسمانداري صنعت هسته‌اي ايران، فراوري اورانيوم و توليد سوخت هسته‌اي ايران، غني‌سازي اورانيوم ايران و اكتشافات و تأمين مواد اوليه صنعت هسته‌اي ايران 1385/12/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران 1385/10/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي قطار شهري كشور 1385/10/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت (سهامي خاص) 1385/09/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن 1385/09/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 1385/09/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ و نقل كشور 1385/07/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي بيمه آسيا 1385/06/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي بيمه البرز 1385/06/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران 1385/06/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي بيمه دانا 1385/06/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه جديد اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران 1385/06/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران 1385/04/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت 1385/01/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران 1384/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه سوخت هسته‌اي ايران 1384/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك 1384/10/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه سوخت هسته‌اي ايران 1384/06/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق احيا و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي - فرهنگي 1384/06/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 1384/06/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان شيلات ايران 1384/05/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران 1384/05/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق ملي محيط‌زيست 1384/05/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت ارتباطات داده‌ها 1384/05/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (سهامي عام) 1384/05/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران 1384/05/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي فرودگاههاي كشور (سهامي خاص) 1384/05/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
شانزده فقره اساسنامه شركت‌هاي آب منطقه‌اي 1384/05/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه برخي از شركت‌هاي سهامي برق منطقه‌اي 1384/05/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان بهره‌وري انرژي ايران (سابا) 1384/05/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) 1384/05/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت‌هاي غله و خدمات بازرگاني مناطق 1 الي 14 1384/04/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان فضايي ايران 1384/04/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه مؤسسه تحقيقات بين‌المللي تاسماهيان درياي خزر 1384/03/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران 1384/03/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور 1384/03/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح ماده (2) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري 1384/03/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن 1384/03/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك (سهامي خاص) 1384/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ و نقل كشور 1384/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك (شركت مادرتخصصي) 1384/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 517  
v  >111098765321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-