شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1373/12/24 مصوبه هيات وزيران  
1374/02/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1374/02/22 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-