شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت خدمات هوايي كشور (آسمان)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1374/03/03 مصوبه هيات وزيران  
1374/05/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1374/05/14 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-