شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه‌هاي سازمان‌هاي منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، چابهار و كيش

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/12/13 مصوبه هيات وزيران  
1376/01/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1376/02/09 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-